Follow

有些人仍然活着,但早已死去;但有啲人死咗,但佢已然永生。

很多人去反對別人去做某件事,很喜歡用「你被人利用了」作爲反對對方行爲嘅理由,去嘲笑對方愚昧無知來確立自己立場嘅正當。

但,現實世界本來錯綜複雜,利用與被利用是理所當然的。或者噉樣講,你要被人利用你首先要有被利用嘅價值,不是嗎?若果結果對雙方都有利,互相利用有有何不可?

作爲飽受爭議嘅政治人物,部分媒體捧得李登輝如同民主聖人般。雖然,李登輝會搞民主化那套當然有其理想成分,但亦不得不說有更大原因是李登輝與國民黨不少人不和,多少有報復兼試圖奪取主導權嘅算計在內吧。

但即使如此,他爲臺灣帶來了民主化,爲臺灣奠定了民主根基,更爲蔡英文總統般嘅人才有了自由發揮嘅空間,對臺灣這個國家而言,肯定係極其重要、不可不提嘅歷史偉人。

彼此獲益嘅利用,有又可不可呢?

###
李登輝辭世:領導「寧靜革命」的「民主先生」和「喪權辱國」的親日派
bbc.com/zhongwen/trad/chinese-

· · Web · 0 · 0 · 0
Sign in to participate in the conversation
Mastodon

Not public, personal use. If you want to join, register and send mail to mail@lenchan139.org